summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
progress-linuxReleasing progress-linux version 5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.Daniel Baumann24 hours
upstreamAdding upstream version progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.Daniel Baumann24 hours
 
TagDownloadAuthorAge
progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.zip  virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.tar.xz  Daniel Baumann24 hours
upstream/progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1virtualbox-modules-upstream/progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.zip  virtualbox-modules-upstream/progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.tar.xz  Daniel Baumann24 hours
progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1.zip  virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1.tar.xz  Daniel Baumann8 days
upstream/5.1.22+4.9.0-3virtualbox-modules-upstream/5.1.22+4.9.0-3.zip  virtualbox-modules-upstream/5.1.22+4.9.0-3.tar.xz  Daniel Baumann9 days
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
24 hoursReleasing progress-linux version 5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.HEADprogress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann1-0/+9
24 hoursRegenerating debian files.Daniel Baumann1-17/+17
24 hoursSetting LINUX_IMAGE_ABI to 4.11.0-1dschinn1.Daniel Baumann1-1/+1
24 hoursMerging upstream version progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.Daniel Baumann0-0/+0
8 daysAdding progress-linux version 5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1.progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1Daniel Baumann9-0/+334
9 daysAdding upstream version 5.1.22+4.9.0-3.upstream/5.1.22+4.9.0-3Daniel Baumann0-0/+0
10 daysInitial commit.Daniel Baumann0-0/+0
 
Clone
https://sources.progress-linux.org/distributions/dschinn-backports-extras/packages/virtualbox-modules
ssh://git@sources.progress-linux.org/distributions/dschinn-backports-extras/packages/virtualbox-modules