summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
progress-linuxReleasing progress-linux version 5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.Daniel Baumann6 months
upstreamAdding upstream version progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.Daniel Baumann6 months
 
TagDownloadAuthorAge
progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.zip  virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.tar.xz  Daniel Baumann6 months
upstream/progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1virtualbox-modules-upstream/progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.zip  virtualbox-modules-upstream/progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.tar.xz  Daniel Baumann6 months
progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1.zip  virtualbox-modules-progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1.tar.xz  Daniel Baumann6 months
upstream/5.1.22+4.9.0-3virtualbox-modules-upstream/5.1.22+4.9.0-3.zip  virtualbox-modules-upstream/5.1.22+4.9.0-3.tar.xz  Daniel Baumann6 months
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2017-06-22Releasing progress-linux version 5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1.HEADprogress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1+0+dschinn1progress-linuxDaniel Baumann1-0/+9
2017-06-22Regenerating debian files.Daniel Baumann1-17/+17
2017-06-22Setting LINUX_IMAGE_ABI to 4.11.0-1dschinn1.Daniel Baumann1-1/+1
2017-06-22Merging upstream version progress-linux/5.1.22+4.11.0-1dschinn1.Daniel Baumann0-0/+0
2017-06-15Adding progress-linux version 5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1.progress-linux/5.1.22+4.9.0-3+0+dschinn1Daniel Baumann9-0/+334
2017-06-13Adding upstream version 5.1.22+4.9.0-3.upstream/5.1.22+4.9.0-3Daniel Baumann0-0/+0
2017-06-13Initial commit.Daniel Baumann0-0/+0
 
Clone
https://sources.progress-linux.org/distributions/dschinn-backports-extras/packages/virtualbox-modules
ssh://git@sources.progress-linux.org/distributions/dschinn-backports-extras/packages/virtualbox-modules