summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.2-2~dschinn1.HEADprogress-linux/0.2-2_dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-12-131-0/+11
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-12-131-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-12-131-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-12-131-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-12-131-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-12-131-1/+2
* Adding debian version 0.2-2.debian/0.2-2debianDaniel Baumann2017-12-139-0/+138
* Adding upstream version 0.2.upstream/0.2upstreamDaniel Baumann2017-12-1333-0/+10380
* Initial commit.Daniel Baumann2017-12-130-0/+0