summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1.5.37-0dschinn1.HEADprogress-linux/1.5.37-0dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-01-301-0/+14
* Adding Debian as fallback distribution.Daniel Baumann2017-01-302-0/+16
* Building without lsb-release.Daniel Baumann2017-01-302-0/+46
* Updating source format.Daniel Baumann2017-01-301-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-01-301-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-01-301-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-01-301-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-01-301-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-01-301-1/+2
* Adding debian version 1.5.37.debian/1.5.37debianDaniel Baumann2017-01-307-0/+390
* Adding upstream version 1.5.37.upstream/1.5.37upstreamDaniel Baumann2017-01-30167-0/+15549
* Initial commit.Daniel Baumann2017-01-300-0/+0