summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 89-0dschinn1.HEADprogress-linux/89-0dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-03-051-0/+15
* Enabling discard mount option by default for ext4.Daniel Baumann2017-03-052-0/+10
* Enabling noatime mount option by default for ext4.Daniel Baumann2017-03-052-0/+9
* Enabling noatime mount option by default for ext3.Daniel Baumann2017-03-052-0/+9
* Updating source format.Daniel Baumann2017-03-051-1/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Adding debian version 89.debian/89debianDaniel Baumann2017-03-0585-0/+16142
* Adding upstream version 89.upstream/89upstreamDaniel Baumann2017-03-0523-0/+695
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-050-0/+0