summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 1:4.4-4.1dschinn1.HEADprogress-linux/1%4.4-4.1dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-06-031-0/+18
* Merging debian version 1:4.4-4.1.Daniel Baumann2017-06-033-0/+40
* Releasing progress-linux version 1:4.4-4dschinn1.progress-linux/1%4.4-4dschinn1Daniel Baumann2017-03-051-0/+18
* Merging debian version 1:4.4-4.Daniel Baumann2017-03-053-0/+67
* Releasing progress-linux version 1:4.4-3dschinn1.progress-linux/1%4.4-3dschinn1Daniel Baumann2017-03-051-0/+17
* Installing /bin/su without setuid bit.Daniel Baumann2017-03-052-2/+0
* Setting user and root path to use all system directories.Daniel Baumann2017-03-051-2/+2
* Disabling pam_motd.so for login by default.Daniel Baumann2017-03-051-2/+2
* Enabling pam_access.so for login by default.Daniel Baumann2017-03-051-1/+1
* Removing hostname from login prompt for a less redundant terminal login screen.Daniel Baumann2017-03-052-0/+24
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-03-051-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-03-051-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-03-051-1/+2
* Adding debian version 1:4.4-3.debian/1%4.4-3Daniel Baumann2017-03-0581-0/+38211
* Adding upstream version 1:4.4.upstream/1%4.4upstreamDaniel Baumann2017-03-0510548-0/+685809
* Initial commit.Daniel Baumann2017-03-050-0/+0