summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Releasing progress-linux version 0.23.0-2dschinn1.HEADprogress-linux/0.23.0-2dschinn1progress-linuxDaniel Baumann2017-10-071-0/+15
* Adding configuration for Logitech Marble Mouse.Daniel Baumann2017-10-072-0/+17
* Adding debian changes as quilt patch.Daniel Baumann2017-06-152-1/+196
* Removing debian changes.Daniel Baumann2017-06-153-17/+154
* Updating source format.Daniel Baumann2017-06-151-0/+1
* Updating source local-options.Daniel Baumann2017-06-151-0/+1
* Updating vcs fields.Daniel Baumann2017-06-151-2/+4
* Updating bugs field.Daniel Baumann2017-06-151-0/+1
* Updating uploaders field.Daniel Baumann2017-06-151-1/+2
* Updating maintainer field.Daniel Baumann2017-06-151-1/+2
* Adding debian version 0.23.0-2.debian/0.23.0-2debianDaniel Baumann2017-06-1516-154/+337
* Adding upstream version 0.23.0.upstream/0.23.0upstreamDaniel Baumann2017-06-1534-0/+62712
* Initial commit.Daniel Baumann2017-06-150-0/+0